Záruka na zboží

Záruční doba

 1. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li u vybraných značek uvedeno jinak. Záruční doba se neposkytuje na baterie (životnost baterie činí šest měsíců) a spotřební díly (hlavy atomizérů, žhavící hlavy, žhavicí spirálky, knoty a jiné) a dále na náplně do elektronických cigaret (e-liquidy). Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
 

Záruční podmínky

 1. Reklamační řád internetového obchodu www.vapemall.cz byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

 2. Ke každému zboží je přikládán prodejní doklad a návod k použití v českém jazyce. Převzetím zboží zákazník stvrzuje svůj souhlas se záručními podmínkami. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá kupující od přepravce.

 3. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi prodejním dokladem a skutečně dodaným zbožím (v kvalitě či kvantitě), je povinen podat ihned (nejpozději do 3 dnů) zprávu adresovanou prodávajícímu, který vyhotovil prodejní doklad. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.
 

Záruka se vztahuje na:

 • elektronické cigarety a jejich příslušenství
 

Záruka se nevztahuje zejména na:

 • vady způsobené cizím zásahem (neodborná výměna atd.), vnějšími vlivy (agresivní prostředí, náraz, nešetrné zacházení, neúměrná teplota, styk se silným magnetickým polem) nebo vniknutím vody a jiné,
 • opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním (Opotřebením způsobeným obvyklým užíváním se rozumí i snížení kapacity baterií.) - poškození vnějšího korpusu, pouzdra, poškrábání, odření atd.,
 • vady způsobené nesprávným užíváním, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním
 

Do záruční opravy dále není možné přijmout zboží zejména:

 • s prošlou záruční dobou v den předložení (doručení) zboží k reklamaci,
 • poškozené přírodními živly jako je voda, oheň, elektrický výboj a jinými extrémními přírodními a fyzikálními procesy,
 • při porušením ochranných či záručních pečetí, čárových kódů a nálepek, pokud na výrobku jsou,
 • při mechanickým poškozením zboží,
 • při elektrickém přepětí (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje),
 • při neodborné instalaci, zacházení, obsluze, nebo při zanedbání péče o zboží.

 

Odstoupení od smlouvy

 1. Odstoupení od smlouvy je možné v případě, že kupující zakoupil zboží jiným způsobem než osobně v kamenné prodejně prodávajícího (bylo mu například doručeno přepravcem či Českou poštou, s. p.).

 2. V souladu s § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní ode dne převzetí zboží v případě, že zboží objednal jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolným přepravcem. K odstoupení od smlouvy není třeba uvádět žádný důvod.

 3. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutné splnit níže uvedené podmínky:
 • Nejdříve nás informujte na emailové adrese info@vapemall.cz
 • Nejpozději do 14 dnů od data doručení odstoupení od smlouvy prodávajícímu je kupující povinen odeslat zakoupené zboží zpět prodávajícímu.
 • Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být v původním obalu, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, návodu, záručního listu, atd.), s veškerými identifikačními prvky (etikety, nálepky) a nesmí vykazovat známky použití. Zboží odeslané na dobírku nebude prodávajícím převzato. Veškeré náklady na zaslání zpět prodávajícímu jsou náklady kupujícího. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět. V případě, že ke zboží byl přiložen také dárkový předmět, musí být navrácen také tento dárkový předmět. Byla-li uskutečněna objednávka více kusů (stejného nebo různého) zboží, jejíž celková cena přesáhla hranici ceny pro zaslání objednávky bez účtování přepravy a platby, a je-li kupujícím vrácena část tohoto objednaného zboží, může být od částky za vrácené zboží odečten poplatek za příslušnou - kupujícím zvolenou, přepravu a platbu.
 • Po přijetí a kontrole vráceného zboží a příslušenství vystaví prodávající kupujícímu opravný daňový doklad a zašle jej na emailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce.
 • Kupní cena zboží, bude vrácena převodem na účet kupujícího, uvedený v oznámení o odstoupení od smlouvy nejpozději do 14 dnů od data převzetí vraceného zboží prodávajícím včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného kupujícím způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím a kromě nákladů na dodání prodávajícím a nákladů spojených s přijetím platby).
 • Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání, které nebylo v době objednávky skladem a jiné zboží, u kterého použitím je spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí.
 • Bylo-li zboží zasíláno do zahraničí, v případě odstoupení od smlouvy mohou být kupujícímu účtovány náklady spojené s poštovným a vrácením uhrazené částky (vrácená částka může být ponížena o tyto náklady).
 • V případě odstoupení od smlouvy má kupující dbát na to, aby obalový materiál zboží nebyl zároveň vnějším obalem zásilky, neboť velmi často dochází k znehodnocení tohoto obalového materiálu a náklady na znovu zabalení mohou být kupujícímu vyúčtovány při vracení uhrazené částky.