Jak reklamovat

Reklamační řád e-shopu

www.vapemall.cz
 

 1. Reklamační řád obsahuje informace pro kupujícího (dále jen "kupující") při uplatňování reklamace zboží zakoupeného prostřednictvím provozovatele e-shopu www.vapemall.cz, firmy Rentspace s.r.o. (dále jen "prodávající"). V případě, že kupující potřebuje získat jakékoliv doplňující informace o vyřízení své reklamace, může kontaktovat prodávajícího na emailové adrese: info@vapemall.cz nebo na telefonním čísle +420 774 143 304 (v uvedené pracovní době).
 

Článek 1 - Obecné podmínky reklamace

 1. Nemá-li zakoupená věc (dále též "zboží") vlastnosti prohlašované prodávajícím, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

 2. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zakoupené věci byl prodávajícím informován, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 3. Kupující je povinen ve vlastním zájmu dodané zboží před převzetím důkladně prohlédnout a v případě shledání zjevných vad neprodleně informovat přepravce, který zboží doručil, nebo přímo prodávajícího.

 4. Pokud si kupující reklamované zboží nevyzvedne do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo vyřízení reklamace oznámeno prodávajícím, nejpozději však do 60 dnů od přijetí zboží do reklamačního řízení, bude kupujícímu účtován poplatek za uskladnění ve výši 20,- Kč denně.

 5. Pokud si kupující reklamované zboží nevyzvedne do šesti měsíců ode dne, kdy mu vyřízení reklamace bylo oznámeno, resp. do šesti měsíců od uplynutí 30 denní lhůty pro vyřízení reklamace, má prodávající právo reklamované zboží prodat. S výtěžkem prodeje bude naloženo dle příslušných ustanovení občanského zákoníku (poplatek za uskladnění, náklady prodeje).

 6. Zakoupené zboží lze reklamovat. Nejdříve nás informujte na emailové adrese info@vapemall.cz Reklamované zboží je třeba poté neprodleně zaslat na adresu dodavatele zboží: Rentspace s.r.o. (Vapemall.cz), ReklamaceNádražní 417739 11 Frýdlant nad Ostravicí.

 7. V případě odesílání reklamovaného zboží poštou či přepravní společností, musí být na balíku zřetelně vyznačeno, že se jedná o zásilku reklamační slovem "REKLAMACE".  Bude-li reklamace řešena vrácením peněz, je nutné pro vyplacení předložit originální nákupní doklad. Zboží po vyřízení reklamace bude vráceno kupujícímu stejným způsobem, jakým bylo do reklamace předáno. Reklamované zboží zaslané na dobírku nebude prodávajícím převzato. Veškeré náklady na zaslání zpět prodávajícímu jsou náklady kupujícího.

 8. Bude-li zboží předáno do reklamačního řízení bez kompletního příslušenství - nebude reklamace vyřízená!

 9. Reklamace bude vždy vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne řádného doručení prodávajícímu reklamovaného zboží, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.

 10. Kupující souhlasí s tím, že v případě neoprávněné a tudíž zamítnuté reklamace, mu budou účtovány náklady na zaslání zboží zpět kupujícímu, spojené s touto neoprávněnou reklamací, které vznikly prodejci. 
 

Článek 2 - Záruční doba

 1. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li u vybraných značek uvedeno jinak. Záruční doba se neposkytuje na baterie (životnost baterie činí šest měsíců) a spotřební díly (hlavy atomizérů, žhavící hlavy, žhavicí spirálky, knoty a jiné) a dále na náplně do elektronických cigaret (e-liquidy). Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
 

Článek 3 - Záruční podmínky

Všeobecná ustanovení

 1. Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

 2. Ke každému zboží je přikládán prodejní doklad a návod k použití v českém jazyce. Převzetím zboží zákazník stvrzuje svůj souhlas se záručními podmínkami. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá kupující od přepravce.

 3. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi prodejním dokladem a skutečně dodaným zbožím (v kvalitě či kvantitě), je povinen podat ihned (nejpozději do 3 dnů) zprávu adresovanou prodávajícímu, který vyhotovil prodejní doklad. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.
 

Záruka se vztahuje na:

 • elektronické cigarety a jejich příslušenství
 

Záruka se nevztahuje zejména na:

 • vady způsobené cizím zásahem (neodborná výměna atd.), vnějšími vlivy (agresivní prostředí, náraz, nešetrné zacházení, neúměrná teplota, styk se silným magnetickým polem) nebo vniknutím vody a jiné,
 • opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním (Opotřebením způsobeným obvyklým užíváním se rozumí i snížení kapacity baterií.) - poškození vnějšího korpusu, pouzdra, poškrábání, odření atd.,
 • vady způsobené nesprávným užíváním, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním
 

Do záruční opravy dále není možné přijmout zboží zejména:

 • s prošlou záruční dobou v den předložení (doručení) zboží k reklamaci,
 • poškozené přírodními živly jako je voda, oheň, elektrický výboj a jinými extrémními přírodními a fyzikálními procesy,
 • při porušením ochranných či záručních pečetí, čárových kódů a nálepek, pokud na výrobku jsou,
 • při mechanickým poškozením zboží,
 • při elektrickém přepětí (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje),
 • při neodborné instalaci, zacházení, obsluze, nebo při zanedbání péče o zboží.
 

Rozpor s kupní smlouvou

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

 2. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího, buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl, nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

 3. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během dvanácti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci, nebo pokud se neprokáže opak.
 

Mimosoudní řešení sporů

 1. V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému sub jektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz

 2. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr

 

Článek 4 - Závěrečná ustanovení 

 1. Tento reklamační řád je platný od 15. června 2015. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tento reklamační řád. Upravený řád bude včas zveřejněn na stránkách e-shopu www.vapemall.cz.

 2. Prodávající neodpovídá za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí.

Několik rad navíc:
 
Vyvarujte se prosím především těchto chyb:
 • servisní technik testuje zboží pouze na závady uvedené zákazníkem, proto se snažte být v popisu vady přesní. Především se pokuste vyvarovat strohému popisu závady, např. "nefunguje, nejde, apod.". Doporučujeme také uvést telefonní číslo pro případné upřesnění závady,
 • nekompletní a nedostatečně zabalené zboží. V případě poškození během přepravy nenese prodejce žádnou odpovědnost a reklamaci takového zboží nepřijme,
 • v případě reklamace zboží je nutno doložit doklad o nákupu (faktura nebo paragon), případně jeho kopii a řádně vyplněný záruční list.
 

Uvědomujeme si nepříjemnost reklamačního procesu, a proto se snažíme jeho průběh maximálně usnadnit tak, aby vše proběhlo rychle a k maximální možné spokojenosti obou stran.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 2.10.2023.